Το έργο

Με βάση τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Νήσος Πελοπόννησος» του LEADER: Η Δράση «2.2. Αξιοποίηση διαδικτύου και δημιουργία ελαϊκού ιστοχώρου» αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός ελαϊκού δικτυακού τόπου. Η ιστοσελίδα θα έχει ως στόχο να αποτελέσει το εικονικό «σημείο συνάντησης» των φίλων της ελιάς και του ελαιολάδου της Πελοποννήσου.

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Μέτρου 421α με τίτλο «Νήσος Πελοπόννησος» του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013

Copyright © Peloponnese Olive Grove 2015

Ιδέα, σχεδιασμός και υλοποίηση: The Green Travellers